ฐานข้อมูลปัจจุบัน : ฐานข้อมูลโครงงานวิทยาศาสตร์ (จำนวน 2958 รายการ) Language English
ห้องสมุด สสวท.
   บัตรรายการ
สืบค้นแบบไล่เรียง สืบค้นจากคำหรือวลี สืบค้นจากหลายคำ บัตรรายการ หน้า MARC รายการตัวเล่ม หน้าแรก

 เลขทะเบียน  คง 2540 ต013
 โรงเรียน  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 2540
 เกียรติบัตร  ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคตะวันออก Same author(3)
 ชื่อเรื่อง  กล่องดักจับแมลงวันไฮเทค (จากพฤติกรรมการบินของแมลงวัน)
 จำนวนหน้า  32 หน้า ภาพประกอบ
 สาระสังเขป  ลำดับที่ คง ต013/2540 การศึกษาเรื่อง กล่องดักจับแมลงวันไฮเทค (จากพฤติกรรมการบินของแมลงวัน) มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาวิธีการกำจัดหรือลดจำนวนประชากรของแมลงวัน โดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานจากการสังเกตพฤติกรรมการบินขึ้นของแมลงวัน ซึ่งพบว่าแมลงวันส่วนใหญ่จะบินขึ้นในแนวเฉียงทำมุมกับพื้นราบ ระหว่าง 21-50 องศา คิดเป็นร้อยละ 77.17 และบินสูงจากพื้นประมาณ 10 เซนติเมตร ก่อนจะเปลี่ยนทิศทางการบิน แล้วนำข้อมูลมาออกแบบสร้างกล่องดักจับแมลงวันไฮเทค โดยใช้กระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันสูงเนื่องจากมีวงจรเพิ่มแรงดันไฟฟ้า ซึ่งจะทำหน้าที่เพิ่มแรงดันจาก 110 โวลต์ เป็น 4242 โวลต์ ผลการทดลองพบว่า ชนิดของอาหารที่ใช้ล่อแมลงวันได้ดีเป็นพวกอาหารที่มีกลิ่นคาว ได้แก่หอยแมลงภู่ รองลงมาเป็น หอยแครง ส่วนกล่องดักจับแมลงวันไฮเทคที่สร้างขึ้นสามารถนำไปใช้จับแมลงวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 หัวเรื่อง  แมลงวัน -- การจับ
  สิ่งประดิษฐ์ Same subject(313)