รายการวารสารภาษาอังกฤษที่สามารถเข้าถึงแบบออนไลน์ ปี 2559

เข้าถึง Fulltext ของวารสารแบบออนไลน์จากภายนอกเครือข่าย สสวท. ได้โดยใช้ VPN:Journal รายละเอียดและวิธีการติดตั้ง VPN client ติดต่อฝ่ายไอที (Tel. 7002)

 1. American Biology Teacher
 2. Assessment in Education
 3. Cognition and Instruction
 4. Education in Science
 5. Gifted Child Quarterly
 6. International Journal of Educational Research
 7. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology
 8. International Journal of Science Education
 9. Journal of Computer Assisted Learning
 10. Journal of Research in Science Teaching
 11. Mathematics Teacher
 12. Mathematics Teaching in the Middle School
 13. Physics Education
 14. Physics Teacher
 15. Primary Science
 16. Research in Science Education
 17. Review of Research in Education
 18. School Science Review
 19. Science Education
 20. Studies in Science Education
 21. Teaching Children Mathematics
 22. Journal of Chemical Education