รายการวารสารภาษาอังกฤษที่สามารถเข้าถึงแบบออนไลน์ ปี 2560

เข้าถึง Fulltext ของวารสารแบบออนไลน์จากภายนอกเครือข่าย สสวท. ได้โดยใช้ VPN:Journal รายละเอียดและวิธีการติดตั้ง VPN client ติดต่อฝ่ายไอที (Tel. 7002)

 1. American Biology Teacher
 2. Assessment in Education
 3. Education in Science
 4. Gifted Child Quarterly
 5. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology
 6. International Journal of Science Education
 7. Journal of Research in Science Teaching
 8. Physics Education
 9. Physics Teacher
 10. Primary Science
 11. Research in Science Education
 12. Journal of Chemical Education