รายการวารสารภาษาอังกฤษที่สามารถเข้าถึงแบบออนไลน์ ปี 2560

เข้าถึง Fulltext ของวารสารแบบออนไลน์จากภายนอกเครือข่าย สสวท. ได้โดยใช้ VPN:Journal รายละเอียดและวิธีการติดตั้ง VPN client ติดต่อฝ่ายไอที (Tel. 7002)

 1. American Biology Teacher
 2. Assessment in Education
 3. Education in Science
 4. Gifted Child Quarterly
 5. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology
 6. International Journal of Science Education
 7. Journal of Research in Science Teaching
 8. Physics Education
 9. Physics Teacher
 10. Primary Science
 11. Research in Science Education
 12. Journal of Chemical Education

ห้องสมุดได้ดำเนินการสมัครขอทดลองใช้งานวารสาร Science โดย AAAS แบบออนไลน์ ซึ่งได้อนุญาตให้เข้าถึงฐานข้อมูลวารสารฯ ตั้งแต่ปี 1997 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 25/8/2017 ถึง 17/11/2017 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทดลองใช้งานวารสารดังกล่าวผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เนตของ สสวท. ที่เว็บไซต์ http://www.sciencemag.org